Vedtægter for Viborg Handicap Idræts Forening

§ 1
Foreningens navn er: Viborg Handicap Idrætsforening (VHIF)
Dens hjemsted er Viborg. Foreningen er stiftet den 21.9.89
§ 2
Foreningens formål er at skabe grundlag for udøvelse af handicapidræt under betryggende forhold for psykisk udviklingshæmmede.
§ 3
Foreningen er medlem af Dansk Handicap Idrætsforbund.
§ 4
Enhver kan optages som aktivt eller passivt medlem af foreningen. Indmeldelse sker til bestyrelsen. Psykisk udviklingshæmmede medlemmer har fortrinsret til brug af idrætsfaciliteter m.v.
§ 5
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den Årlige generalforsamling.
§ 6
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel. Det pågældende medlem skal betale sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.
Når et medlem er i kontingentrestance ud over 2 måneder, kan bestyrelsen med 8 dages skriftlig varsel udelukke den pågældende fra foreningen. Den pågældende kan optages som medlem på ny, når han/hun har betalt sin gæld til foreningen.

§ 7
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning til det. En sådan beslutning kræver, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for. Inden bestyrelsen træffer beslutning, skal den pågældende have mulighed for at forsvare sig.
Et ekskluderet medlem kan kræve at få spørgsmål om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor han/hun ligeledes har ret til at forsvare sig.

§ 9
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.
4) Indkomne forslag.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Valg af bestyrelse.
7) Valg af bestyrelsessuppleanter.
8) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
9) Eventuelt.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ændring af foreningens love.
§ 8
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggende. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i april eller maj måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Alle aktive medlemmer, der er myndige og ikke i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer som ikke er myndige har dog stemmeret ved deres forældre eller værge. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§ 10
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved lovændringer kræves dog 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog kan 2 stemmeberettigede kræve, at afstemninger og valg skal foregå skriftligt.
§ 11
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav om det til bestyrelsen med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling.
§ 12
Foreningens daglige ledelse varetages af den valgte bestyrelse.
Bestyrelsen består af fem medlemmer.
Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. To bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal og de tre øvrige bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal.
Bestyrelsessuppleanter er på valg hvert år.
På det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling vælger bestyrelsen blandt sine medlemmer en kasserer, en sekretær, formand og næstformand.
Bestyrelsen fastsætter derudover selv sin forretningsorden.
§ 13
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar aflevere regnskabet for det forløbne år samt status pr. 31. december til revisoren.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§ 14
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette særlige formål.
For at en sådan generalforsamling er beslutningsdygtig, skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer være til stede. Beslutning om opløsning af foreningen kræver 3/4 flertal blandt de afgivne stemmer.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med 3/4 flertal, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue Dansk Handicap Idrætsforbund, der er forpligtet til at anvende midlerne til idræt for psykisk udviklingshæmmede i Viborg Kommune.
§ 15
Bestyrelsen træffer afgørelse i alle forekommende spørgsmål, herunder dispositioner vedrørende fast ejendom. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og yderligere mindst et bestyrelsesmedlem i forening, dog skal dokumenter vedrørende lån i samt køb, salg og pantsætning ad fast ejendom underskrives af den samlede bestyrelse.